Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van RJhosting, verder te noemen "leverancier". Laatste versie wijziging 13-08-2021

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes

2.1 Alle offertes van leverancier zijn vrijblijvend.

2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens. Hierop kan de cliënt geen aanspraak maken.

3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten tussen leverancier en cliënten worden tenminste voor 1 (een) jaar aangegaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

3.3 U ontvangt een reactie per e-mail en/of per post ter bevestiging van uw opzegging. Indien u geen bevestiging ontvangt is uw opzegging niet ontvangen en/of verwerkt. Indien cliënten hun domeinnaam verhuizen worden diensten bij leverancier stopgezet. Hosting per eindedatum contract en domeinnaam diensten op de dag van de verhuizing.

3.4 Hostingdiensten en domeinnamen worden automatisch voor tenminste 1 jaar verlengd, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen bij afsluiten van de dienst.

3.5 Overeenkomsten tussen leverancier en cliënten en visa versa, zijn bindend. Leverancier is niet verantwoordelijk wanneer cliënt niet gerechtigd is om bestellingen te plaatsen en/of betalingen te voldoen.

4. Prijs

4.1 Alle prijzen genoemd in uitingen van leverancier zijn exclusief 21% belasting (BTW), tenzij anders vermeld.

4.2 Alle prijzen genoemd in uitingen van leverancier zijn in euro's (€).

4.3 Alle prijzen zijn geldig voor de duur van de periode aangegeven op de factuur. Eventuele prijswijzigingen dienen uiterlijk 3 maanden voor verlenging van de producten door leverancier bekend te zijn gemaakt.

5. Betalingen

5.1 Alle betalingen zijn in euro's (€) en dienen in euro's (€) te worden voldaan.

5.2 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien afgeweken wordt van de uiterste betaaldatum kan leverancier besluiten om diensten en producten zonder verdere opgaaf van reden stop te zetten, tot de volledige betaling is voldaan.

5.3 Eventuele extra kosten, al dan niet van derden, die gemaakt zijn omdat cliënten niet tijdig betaald worden verhaald op de cliënt.

5.4 Bij uitblijven van betaling(en) zal een incassobureau worden ingeschakeld. Wanneer een factuur uit handen is gegeven dient contact te lopen via dit incassoburea.

5.5 Cliënt is ten alle tijden de gemaakte kosten bij domeinregistratie verschuldigd, ook indien de overeenkomst voortijdig wordt afgebroken.

5.6 Eventuele kortingen vanuit leverancier zijn geldig voor maximaal 1 jaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.7 Indien cliënt niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden is cliënt wettelijke rente verschuldigd.

5.8 Er worden door leverancier geen restituties, onder welke omstandigheden dan ook, gedaan op betalingen.

6. Fair use Policy

6.1 Leverancier hanteert geen maandelijkse data limieten met betrekking tot bezoekersverkeer. Een Fair Use Policy is hier van kracht. Indien een cliënt extreem veel data omzet wordt cliënt hiervan op de hoogte gebracht en verzocht dit op te lossen.

7 Up-time server

7.1 Leverancier kan geen uitspraken doen over de bereikbaarheid van de server maar streeft ernaar om deze binnen de mogelijkheden bereikbaar te houden voor cliënt.

7.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor schade, op wat voor manier dan ook.

8. Hosting

8.1 Leverancier zal de overeengekomen hostingdiensten leveren.

8.2 Tenzij anders vermeld gelden beperking tot het gekozen hosting pakket. Bij overschrijding van het toegestane wordt cliënt door leverancier op de hoogte gebracht en verzorgt cliënt de afname van de overschrijding, of verhoogt cliënte het hosting-pakket

9. Bestanden

9.1 Indien een website of onderdeel hiervan van cliënt gevaarlijke software host of verspreid is leverancier gerechtigd een website offline te halen.

9.2 Indien een gebruikte CMS (Content Management Systeem) te oud is, en gevaarlijke software host en/of kan verspreiden is leverancier gerechtigd de diensten stop te zetten.

9.3 Indien er gemaakte kosten zijn vanwege illegale, of onveilige software zullen deze verhaald worden op cliënt.

9.4 Voor eventuele schade van cliënt is leverancier niet verantwoordelijk, eventuele kosten of misgelopen omzet kunnen hierdoor ook niet verhaald worden op leverancier.

10. Websites cliënten

10.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor websites, of de inhoud, van cliënten.

10.2 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar websites. Deze inhoud mag niet tegen de wettelijke bepalingen van de Nederlandse overheid zijn.

10.3 Bij enige twijfel of vermoeden van wettelijke onjuistheden kan leverancier besluiten om bepaalde websites van een of meerdere cliënten te blokkeren of tijdelijk onbereikbaar te maken.

10.4 Op verzoek van de overheid en/of justitie in welke vorm dan ook kunnen bedrijfsgegevens van cliënt beschikbaar worden gesteld voor onderzoek of andere doeleinden.

10.5 Leverancier is niet verantwoordelijk voor copyrightschending van cliënt.

10.6 Leverancier is niet verantwoordelijk voor copyrightschending door cliënt.

10.7 Pornografisch materiaal is toegestaan. Mits deze bij Nederlandse wetgeving is toegestaan.

11. Vertrouwen

11.1 Leverancier en cliënt gaan vertrouwelijke met persoonsgegevens om. Deze worden niet, tenzij wettelijk anders bepaald, overgedragen aan derden. Al dan niet gratis of tegen betaling.

12. Eigendom

12.1 Alle geleverde diensten en producten blijven eigendom van leverancier totdat cliënt het volledige verschuldigde bedrag heeft voldaan.

12.2 Alle domeinnamen, indien volledig voldaan, zijn eigendom van cliënt en mogen niet door leverancier verhandeld worden.

12.3 Alle domeinnamen komen na beëindiging van het contract vrij na de normale quarantaineperiode opgegeven door SIDN.

13. Afsluiting

13.1 Indien punten niet genoemd staan in algemene voorwaarden is voorwaarde van leverancier bindend. Hierop uitgezonderd de schriftelijk overeengekomen uitzonderingen tussen cliënt en leverancier.

13.2 Leverancier mag zonder opgave van reden de algemene voorwaarden wijzigingen.

13.3 Algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via www.rjhosting.nl/algemene-voorwaarden en/of per e-mail info@rjhosting.nl.