Privacyverklaring RJHosting.nl

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden behandeld.